Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sierpc

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Remont kominów oraz pokrycia połaci dachowej od strony ulicy Płockiej 1 w Sierpcu

 

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 6 w Sierpcu.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=80453186-aba7-46a1-9c26-3d7dd8b763ec

Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/44357958-5244-48e6-90bc-79fd77171f79  


Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu


Ogłoszenie nr 590148-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, krajowy numer identyfikacyjny 14708551900000, ul. Romualda Traugutta  33 , 09-200  Sierpc, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 755 535, , e-mail h.wojcik@zgkim.sierpc.pl, , faks -. Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.sierpc.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak www.zgkim.sierpc.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę składa się z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, pocztą, kurierem lub osobiście Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki Numer referencyjny: ZP 01/2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki, rok produkcji 2019. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzania oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego, dotyczące obsługi przedmiotu, które zostanie zakończone wystawieniem certyfikatu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. 1. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: a) leasing rozliczany w PLN b) raty leasingowe równe c) okres leasingu - 59 miesięcy d) wartość opłaty wstępnej 5% e) możliwość wykupu przedmiotu leasingu f) wartość zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy - 1% 2. Zamawiający dopuszcza wzór umowy wypracowany przez instytucję leasingodawcy. Zamawiający wymaga, żeby do umowy wprowadzono istotne postanowienia umowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający samodzielnie ubezpieczy przedmiot dostawy z zastrzeżeniem, że polisa będzie spełniać minimalny zakres ubezpieczenia wymagany przez leasingodawcę. II.5) Główny kod CPV: 34921100-0 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66114000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 14 lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
59      
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 1 000 000 zł. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wymaga się przedstawienia co najmniej dwóch należycie wykonanych dostaw urządzeń typu zamiatarka drogowa lub kompaktowa w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, (wraz z podaniem nazwy zamawiającego, wartości netto pojazdu i terminu realizacji) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; w przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do SIWZ, III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia-jeżeli dotyczy. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 5. Wypełniony Wykaz zrealizowanych dostaw - Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy leasingu zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, zawierający istotne postanowienia umowy określone w Załączniku nr 7 do SIWZ, 7. Wypełniony Formularz oferty technicznej - Załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Podpisana Klauzula informacyjna - Załącznik nr 9 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium o wysokości 10 000 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank PEKAO S.A. I/O Sierpc nr 16 1240 3204 1111 0000 2905 5087 z adnotacją "Przetarg ZP 01/2019".
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 70,00
Termin dostawy 20,00
Okres gwarancji 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-17, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Pytania wraz z odpowiedziami dotyczące Załączników nr 2 i 8 do SIWZ SIWZ Zamiatarka Odp na pyt. wszystkie Unieważnienie postępowania


Zapytanie Ofertowe

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Płockiej 45a


Zapytanie Ofertowe

Malowanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 40b


Zapytanie Ofertowe

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Braci Tułodzieckich 23A w Sierpcu”.


Zapytanie ofertowe

Czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej pionowej i poziomej oraz płukanie instalacji centralnego ogrzewania metodą chemiczną


Zapytanie ofertowe

Okresowe przeglądy 1 roczne i 5-cio letnie stanu technicznego budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz-cenowo-ofertowy
 3. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz cenowo-ofertowy pdf
 3. Formularz cenowo-ofertowy doc
 4. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Przegląd instalacji gazowej w budynkach komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wykaz budynków
 3. Formularz cenowo-ofertowy
 4. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wykaz stolarki
 3. Formularz cenowo-ofertowy
 4. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sierpcu worków do selektywnej zbiórki odpadów

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:zaprasza do złożenia ofert cenowych na Zakup  i dostawę ok. 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowo - cenowy
 3. Formularz ofertowo - cenowy doc

 


Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Okresowe przeglądy 1 roczne i 5-cio letnie  stanu technicznego  budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. załącznik nr 1
 3. załącznik nr 2
 4. załącznik nr 3

Informacja z otwarcia ofert


Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:

 1. Zakup i dostawa 5 tys. Litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na: 1/ remont dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Sierpcu przy ul. Płockiej 1. 2/ remont dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 35 A. Zakres prac remontowych zgodny z załączonymi przedmiarami robót. Do oferty Wykonawca winien załączyć kosztorysy Termin realizacji zamówienia - 10 października 2017 roku.


Zapytane ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę stolarki okiennej z PCV w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Spółkę.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.


Postępowanie przetargowe

1. Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Załączniki edytowalne
 4. Zbiorcze zestawienie ofert
 5. Rozstrzygniecie

Zapytania ofertowe

Id Treść Data dodania Data wygaśnięcia Link
1 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług kominiarskich 16.01.2017 Po 26 stycznia 2017 godz. 13.00

Zapytanie ofertowe:


Wzór oferty:

2 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oleju opałowego w ilości 4 tys. l. 7.03.2017 Po 8 marca 2017 godz. 14.00

Zapytanie ofertowe:

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik nr 2 - Doświadczenie wykonawcy

Utworzono dnia 29.06.2020, 14:34

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 29.06.2020, 14:32

Zapytanie ofertowe - Płocka 1

Utworzono dnia 29.06.2020, 14:30

NASZA PLACÓWKA

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Zegar