Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sierpc

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn."Sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku położonego przy placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 16 w Sierpcu".

Termin składania ofert: 15.09.2023r.

Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z zamówieniem:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.

"Wymiana balustrad dwóch balkonów w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Sierpcu przy ul. Płockiej 8"

Termin składania ofert: 10.06.2022; godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

Termin otwarcia ofert: 10.06.2022r.; godz. 10:15

Termin związania z ofertą: 30 dni

Poniżej znajdują się dokumenty związane z zamówieniem:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Program Robót Budowlanych

Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poziomkowej 6 w Sierpcu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poziomkowej 6 w Sierpcu"

Uwaga! Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (część D, ust. VII) Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej. Konieczne jest zgłoszenie planowanej wizji na adres wskazany w SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 13.05.2022r. godz. 12:00

Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

Termin otwarcia ofert: 13.05.2022r., godz. 12:15

Termin związania z ofertą: 30 dni

Wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/604590

 

Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 1A w Sierpcu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na adaptację pomieszczeń nieużytkowych na cele mieszkalne w budynku przy ul. Armii Krajowej 1A w Sierpcu w ramach zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 1A w Sierpcu"

UWAGA! Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (część D, ust. IX) Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej. Konieczne jest zgłoszenie planowanej wizji na adres wskazany w SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 03.01.2022r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

Termin otwarcia ofert: 03.01.2022r., o godz. 12:15

Termin związania z ofertą: 30 dni

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty związane z zamówieniem:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik 1a Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy

Załącznik A  do Umowy OWURB

Załącznik 5 - Dokumentacja techniczna - do pobrania na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/552987

Załącznik 6 - Wykaz robót

Załącznik 7 - Wykaz osób

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.

"Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych"

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo-ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.

Remont dachu polegający na wymianie istniejacego pokrycia dachowego z płyt falistych zawierających azbest na pokrycie z blachy w kolorze naturalnej blachy cynkowej, kładzionej w sposób tradycyjny "na rąbek"

ul. Piastowska 2, Sierpc

Pytania i odpowiedzi:

Informacja z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.

„Remont dachu polegający na wymianie istniejącego pokrycia dachowego z płyt falistych zawierających azbest na blachodachówkę”

ul. Piastowska 2, Sierpc

Informacja z otwarcia ofert:

Zawiadomienie odwołaniu postępowania


Ogłoszenie o przetargutargu na dostarczenie kotłów gazowych dwufunkcyjnych

Formularz ofertowy

Informujemy, ze termin składania ofert został przedłużony  do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 10.00.

 

Postępowanie na dostawę oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych

 

Zakup i dostawa ok. 10 000 litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

 

Remont dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastowskiej w Sierpcu

 


Zapytanie ofertowe

Remont kominów oraz pokrycia połaci dachowej od strony ulicy Płockiej 1 w Sierpcu

 

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 6 w Sierpcu.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=80453186-aba7-46a1-9c26-3d7dd8b763ec

Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/44357958-5244-48e6-90bc-79fd77171f79  


Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu


Ogłoszenie nr 590148-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, krajowy numer identyfikacyjny 14708551900000, ul. Romualda Traugutta  33 , 09-200  Sierpc, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 755 535, , e-mail h.wojcik@zgkim.sierpc.pl, , faks -. Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.sierpc.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak www.zgkim.sierpc.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę składa się z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, pocztą, kurierem lub osobiście Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki Numer referencyjny: ZP 01/2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki, rok produkcji 2019. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzania oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego, dotyczące obsługi przedmiotu, które zostanie zakończone wystawieniem certyfikatu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. 1. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: a) leasing rozliczany w PLN b) raty leasingowe równe c) okres leasingu - 59 miesięcy d) wartość opłaty wstępnej 5% e) możliwość wykupu przedmiotu leasingu f) wartość zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy - 1% 2. Zamawiający dopuszcza wzór umowy wypracowany przez instytucję leasingodawcy. Zamawiający wymaga, żeby do umowy wprowadzono istotne postanowienia umowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający samodzielnie ubezpieczy przedmiot dostawy z zastrzeżeniem, że polisa będzie spełniać minimalny zakres ubezpieczenia wymagany przez leasingodawcę. II.5) Główny kod CPV: 34921100-0 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66114000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 14 lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
59      
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 1 000 000 zł. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wymaga się przedstawienia co najmniej dwóch należycie wykonanych dostaw urządzeń typu zamiatarka drogowa lub kompaktowa w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, (wraz z podaniem nazwy zamawiającego, wartości netto pojazdu i terminu realizacji) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; w przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do SIWZ, III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia-jeżeli dotyczy. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 5. Wypełniony Wykaz zrealizowanych dostaw - Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy leasingu zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, zawierający istotne postanowienia umowy określone w Załączniku nr 7 do SIWZ, 7. Wypełniony Formularz oferty technicznej - Załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Podpisana Klauzula informacyjna - Załącznik nr 9 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium o wysokości 10 000 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank PEKAO S.A. I/O Sierpc nr 16 1240 3204 1111 0000 2905 5087 z adnotacją "Przetarg ZP 01/2019".
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 70,00
Termin dostawy 20,00
Okres gwarancji 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-17, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Pytania wraz z odpowiedziami dotyczące Załączników nr 2 i 8 do SIWZ SIWZ Zamiatarka Odp na pyt. wszystkie Unieważnienie postępowania


Zapytanie Ofertowe

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Płockiej 45a


Zapytanie Ofertowe

Malowanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 40b


Zapytanie Ofertowe

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Braci Tułodzieckich 23A w Sierpcu”.


Zapytanie ofertowe

Czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej pionowej i poziomej oraz płukanie instalacji centralnego ogrzewania metodą chemiczną


Zapytanie ofertowe

Okresowe przeglądy 1 roczne i 5-cio letnie stanu technicznego budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz-cenowo-ofertowy
 3. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz cenowo-ofertowy pdf
 3. Formularz cenowo-ofertowy doc
 4. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Przegląd instalacji gazowej w budynkach komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wykaz budynków
 3. Formularz cenowo-ofertowy
 4. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wykaz stolarki
 3. Formularz cenowo-ofertowy
 4. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sierpcu worków do selektywnej zbiórki odpadów

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:zaprasza do złożenia ofert cenowych na Zakup  i dostawę ok. 5 tys. litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowo - cenowy
 3. Formularz ofertowo - cenowy doc

 


Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Okresowe przeglądy 1 roczne i 5-cio letnie  stanu technicznego  budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. załącznik nr 1
 3. załącznik nr 2
 4. załącznik nr 3

Informacja z otwarcia ofert


Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na:

 1. Zakup i dostawa 5 tys. Litrów oleju opałowego do budynku przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 16 w Sierpcu

Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na: 1/ remont dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Sierpcu przy ul. Płockiej 1. 2/ remont dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 35 A. Zakres prac remontowych zgodny z załączonymi przedmiarami robót. Do oferty Wykonawca winien załączyć kosztorysy Termin realizacji zamówienia - 10 października 2017 roku.


Zapytane ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę stolarki okiennej z PCV w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Spółkę.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.


Postępowanie przetargowe

1. Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Załączniki edytowalne
 4. Zbiorcze zestawienie ofert
 5. Rozstrzygniecie

Zapytania ofertowe

Id Treść Data dodania Data wygaśnięcia Link
1 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług kominiarskich 16.01.2017 Po 26 stycznia 2017 godz. 13.00

Zapytanie ofertowe:


Wzór oferty:

2 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oleju opałowego w ilości 4 tys. l. 7.03.2017 Po 8 marca 2017 godz. 14.00

Zapytanie ofertowe:

 

ZAŁĄCZNIKI:

NASZA PLACÓWKA

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar