Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sierpc

O Nas

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasto Sierpc w Spółkę prawa handlowego od dnia 1.02.2014r. ZGKiM w Sierpcu Sp. z o.o. ma siedzibę pod adresem: ul. Romualda Traugutta 33 09-200 Sierpc. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Środmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy z dnia 12.03.2014r. Nr KRS 0000501791. Spółka prowadzi działalność na terenie miasta Sierpca oraz gmin ościennych w powiecie sierpeckim. Spółkę ZGKiM w Sierpcu Sp. z o.o. reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu Wojciech Kuliński.

Struktura organizacyjna ZGKiM w Sierpcu Sp. z o.o.

Cele i przedmiot działalności Spółki

I. Prowadzenie w ramach przedmiotu działalności, gospodarki komunalnej i powierzonych zadań użyteczności publicznej Gminy Miasto Sierpc w zakresie:

 • zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • utrzymania czystości i porządku,
 • budowy gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

II. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z terminologią rodzajów działalności wykazanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

 • 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.32.Z odzysk surowców z materiałow segregowanych
 • 42.99.Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 49.41.Z transport drogowy towarów
 • 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 81.29.Z pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

III. Rada Nadzorcza w Spółce.

Zadania Rady Nadzorczej:

 • powołuje i odwołuje członków zarządu, może także ich zawieszać;
 • dokonuje czynności prawnych,
 • podejmuje uchwały i wydaje opinie,
 • reprezentuje spółkę w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, gdy wnosi powództwo o uchylenie uchwały lub stwierdzenie nieważności uchwały,
 • ocenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy, bierze pod uwagę ich zgodność z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
 • ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty,
 • składa zgromadzeniu wspólników coroczne pisemne sprawozdazdania z wyników ocen,
 • może badać wszystkie dokumenty spółki,
 • może żadać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 • może dokkonywać rewizji stanu majątku spółki.

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Mariusz Kowalczyk

Członek Rady Nadzorczej - Sylwia Okonkowska - Pyszyńska

Członek Rady Nadzorczej - Dariusz Szatkowski

Członek Rady Nadzorczej - Janusz Bielecki

NASZA PLACÓWKA

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar