Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sierpc

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  Adres: ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: rodo@zgkim.sierpc.pl tel: 696-153-451.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy na podstawie:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  Adres: ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz za Pani/Pana zgodą: imię, nazwisko,  adres umowy najmu, dane kontaktowe, adres, email, numer telefonu.

Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ww.zakresie jest niezbędne  do realizacji umowy. W pozostałym zakresie dobrowolne i gromadzone w celu zapewnienia właściwej komunikacji przy realizacji usług.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  Adres: ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (realizacja umowy w tym rozliczeń finansowych) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  Adres: ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, prowadzi wspólny z Komendantem Straży Miejskiej, Adres Straż Miejska ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc;  monitoring wizyjny w następujących strefach: Targowisko miejskie; ul. Bolesława Prusa, Cmentarz Komunalny; ul. Tadeusza Kościuszki 09-200 Sierpc, Plac składowy; ul. Targowa 09-200 Sierpc, Teren Zakładu ZGKiM; ul. Traugutta 33.

Monitoring ww. obszarów jest prowadzony całodobowo przez osoby upoważnione przez strony umowy monitoringu. Materiał przechowujemy – archiwizujemy przez okres do 30 dni.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

· dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

· żądania ich sprostowania,

· usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie firmy, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: rodo@zgkim.sierpc.pl

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  Adres: ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  Adres: ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, prowadzącą przetwarzanie.

Informujemy także że dane Pani/Pana nie będą przekazywane do krajów trzecich i nie będą wykonywane operacje związane z profilowaniem.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar