Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Sierpc

Deklaracja dostępności

Koordynator do spraw Dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o. oraz monitorowanie zapewnienia przez jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniopwej w Sierpcu Spółka z o.o.

Zadania koordynatora dostęności:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakłąd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o.
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062).
 3. Monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności w Spółce:

Żaneta Staniszewska

Zakład Gospodarki Komunalenj i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o.

ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc

Telefon kontaktowy: 533-843-598, 24 275-55-35

e-mail: z.staniszewska@zgkim.sierpc.pl

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieu dostępnośći osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz.U. 2020 poz.1062).

Deklaracja dostępności

         Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://zgkimsierpc.zakladkomunalny.com/bip

https://zgkimsierpc.zakladkomunalny.com

 

 • Data publikacji strony internetowej: 09.12.2019 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie funkcjonalności są dostępne za pomocą klawiatury,
 • Brak tekstu alternatywnego dla zdjęć będących odnośnikami,
 • Brak atrybutów ALT w elementach IMG.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektryczną na adres:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
 • sekretariat@zgkim.sierpc.pl
 • Telefon: 24/275-55-35

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Siedziba pracowników administracyjnych mieści się w budynku parterowym, podjazd jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. W budynku nie ma windy. Pracownicy służą pomocą w razie potrzeby. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Wszystkie drzwi budynku oznaczone są odpowiednimi tabliczkami konkretnego działu. Budynek nie dysponuje toaletą dostępną dla osób o szczególnych potrzebach. Przed budynkiem znajduje się utwardzony parking dla interesantów bez stanowiska postojowego dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością.

W budynku Spółki nie zapewniono bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Zakład usług pogrzebowych znajduje się przy Placu Kardynała Wyszyńskiego 5/6 w Sierpcu. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Pracownicy służą pomocą w razie potrzeby. Przed budynkiem nie ma parkingu.

Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami znajduje się w miejscowości Rachocin. Wejście do biura nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem jest utwardzony parking.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar